fbpx Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Creative Services International BV (CSI) en haar klanten (de Klant) (samen of afzonderlijk de Partij(en). Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van en worden eventueel vervolledigd door een aparte overeenkomst tussen CSI en de Klant (de Bijzondere Voorwaarden) (samen of afzonderlijk de Voorwaarden). Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant door het loutere feit van aanvaarding/ondertekening door de Klant van de Bijzondere Voorwaarden, of door ontvangst van de factuur zonder protest of door de levering van de Product(en) of uitvoering van Dienst(en) zoals gedefinieerd hieronder, zelfs indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant.

2.Definities

Product(en) betekent alle door CSI aan de Klant ter beschikking gestelde producten, in uitvoering van de Voorwaarden.
Dienst(en) betekent alle door CSI aan de Klant te verlenen diensten, in uitvoering van de Voorwaarden.

3.Garanties en vrijwaring

CSI zal alle redelijke inspanningen leveren om de Producten en/of Diensten te zullen leveren conform de Bijzondere Voorwaarden.
CSI kan enkel door de Klant worden aangesproken voor directe schade voortvloeiende uit of naar aanleiding van het (niet)-gebruik van de Producten en/of Diensten tot maximum 20.000 euro op voorwaarde dat de Diensten/producten correct werden gebruikt door de Klant. In geen geval kan CSI door de Klant worden aangesproken voor enige schade voortvloeiende uit fouten, producten of diensten van de Klant of van derden, zoals maar niet beperkt tot hard-of software, die niet door CSI is gecreëerd maar afkomstig is van derden of van de Klant of voor enige schade die meer dan 20.000 euro bedraagt.
De eventuele leverings- of uitvoeringsdatum m.b.t. de Product(en) of Dienst(en) vermeld in de Bijzondere Voorwaarden is steeds indicatief. Vertragingen in de levering of uitvoering van de Producten/Diensten kunnen in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoedingen of beëindiging van de Voorwaarden.

4.Eigendom en risico

Elk risico of elke verantwoordelijkheid m.b.t. de Producten en/of Diensten wordt overgedragen naar de Klant bij het aanvaarden van de (Bijzondere) Voorwaarden. In elk geval blijven de Producten exclusieve eigendom van CSI tot gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. 
De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en Diensten met de nodige zorg te gebruiken.
CSI wordt hierbij onherroepelijk gemachtigd om alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen zonder rechterlijke tussenkomst, voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling op kosten van de Klant. De Klant dient zijn medewerking hiertoe te verlenen op straffe van een boete van 500 euro voor iedere dag dat hij in gebreke blijft.

5. Prijs en betaling

CSI levert de Producten en/of Diensten aan de Klant tegen de prijzen zoals gespecificeerd in de respectievelijke Bijzondere Voorwaarden.
De prijzen worden op de facturen in euro vermeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De Klant zal deze facturen betalen binnen de 14 dagen na de factuurdatum.
De facturen zullen enkel als betaald worden beschouwd na overschrijving op het rekeningnummer van CSI, zoals aangeduid op de facturen. Alle betaalde bedragen zijn onherroepelijk en niet-terugbetaalbaar, onverminderd de mogelijkheid van de Partijen om schadevergoeding te vorderen.
In geval van niet betaling van een factuur van CSI wanneer zij verschuldigd is, is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling: (i) interest verschuldigd aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook (ii) een forfaitair bedrag van 250 euro verschuldigd, als minimale forfaitaire redelijke vergoeding voor de schade ontstaan door de betalingsachterstand, onverminderd het recht van CSI om voor de meerdere schade schadevergoeding te eisen of onverminderd een andere bepaling in de Bijzondere Voorwaarden.
Partijen erkennen dat zij tot schorsing van hun verbintenissen kunnen overgaan, bij het in gebreke blijven door de andere Partij van het uitvoeren van enige verplichting volgens de Voorwaarden (volgens artikel 1131 en 1134 B.W.)
Elke vordering m.b.t. of protest van een factuur moet per aangetekende brief worden gedaan binnen 5 werkdagen na de ontvangst ervan, wat wordt geacht te hebben plaatsgevonden 3 werkdagen na de datum van de factuur. Na deze periode zal geen rekening worden gehouden met enige zulke vordering of protest. Dergelijke vordering of een protest kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

6.Vertrouwelijkheid – Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met CSI, zal de Klant in geen geval vertrouwelijke informatie (als zodanig aangeduid of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd) bekend maken of meedelen aan derden op straffe van een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgesteld op 10.000 euro als minimale schadevergoeding, zonder afbreuk te doen aan een eventueel hogere vergoeding voor meerdere bewezen schade.
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, merken, octrooien, handelsnamen, auteursrechten, sui generis beschermingsregimes en knowhow) met betrekking tot de Producten en Diensten zullen steeds eigendom zijn en blijven van CSI of van haar licentiegever. Niets in de Voorwaarden mag worden uitgelegd als het overdragen aan de Klant van enig eigendomsrecht m.b.t. een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van of in het bezit van CSI.

7.Overmacht

Een Partij is niet aansprakelijk voor de vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Voorwaarden, met uitzondering van de betalingsverplichtingen, wanneer dit te wijten is aan overmacht, zijnde onvoorzienbare redenen welke ontsnappen aan haar redelijke controle zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer of overheidsmaatregelen.

8.Varia

De Voorwaarden zijn opgesteld conform en worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Internationaal Privaatrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken afgesloten te Wenen. Voor kennisname van geschillen omtrent de geldigheid of voortvloeiend uit de uitvoering of de beëindiging van deze Voorwaarden zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Mechelen exclusief bevoegd.
De Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst die Partijen zijn aangegaan met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vervangen alle vorige afspraken m.b.t. haar voorwerp, en alle voorafgaande besprekingen en afspraken die Partijen hebben gemaakt m.b.t. haar voorwerp, die niet hun weerslag hebben gevonden in Voorwaarden, zullen Partijen niet binden.
De Klant mag geen recht of verplichting van de Voorwaarden volledig noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, tenzij mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van CSI. Enige overdracht in strijd met deze bepaling zal nietig zijn.
Elke wijziging van de Voorwaarden zal uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren en mits ondertekening door beide Partijen.
De Voorwaarden zijn deelbaar. Indien enige clausule of bepaling van de Voorwaarden verboden, nietig, of niet afdwingbaar zou zijn, blijven de andere clausules en bepalingen van de Voorwaarden alsook de voorwaarden zelf geheel van kracht tussen Partijen. Bovendien komen Partijen nu reeds overeen de verboden, nietige of niet-afdwingbare clausule of bepaling te zullen vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de verboden, nietige of niet-opeisbaar verklaarde clausule of bepaling.
Het in gebreke blijven door een Partij om haar rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen.
In geval van tegenstrijdigheden primeren achtereenvolgens: de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden.